www.htc-itc.vn - Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
21/02/2023
5 nguyên tắc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030.

Theo quy định vừa ban hành, Bộ TT&TT có 5 nguyên tắc quản lý thực thi chiến lược, bao gồm “lấy dữ liệu làm trung tâm”, “thường xuyên, liên tục”, “động, kịp thời”, “cụ thể, rõ trách nhiệm” và “so sánh với quốc tế”. 

Nguyên tắc “lấy dữ liệu làm trung tâm”: Quản lý thực thi chiến lược dựa trên dữ liệu, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên dữ liệu có thể giám sát tự động. Hạn chế tối đa các báo cáo không dựa trên dữ liệu. 

Nguyên tắc “thường xuyên, liên tục”: Dữ liệu quản lý thực thi chiến lược được cập nhật, theo dõi liên tục hằng quý. 

Nguyên tắc “động, kịp thời”: Nếu phát hiện dữ liệu phát triển lĩnh vực có xu hướng không đạt chỉ tiêu phát triển của năm, giai đoạn thì phải có giải pháp thúc đẩy kịp thời. 

Ngược lại, nếu phát hiện dữ liệu phát triển lĩnh vực có xu hướng vượt xa chỉ tiêu chiến lược của năm, giai đoạn thì phải đề xuất điều chỉnh kịp thời chỉ tiêu phát triển của năm, giai đoạn để tạo cơ hội phát triển đột phá. Hằng năm, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu: thêm, bớt, tăng, giảm cho phù hợp. 

Nguyên tắc “cụ thể, rõ trách nhiệm”: Các đơn vị chủ trì lĩnh vực chiến lược phải cụ thể hóa các nội dung chiến lược. Các quan điểm, tư tưởng về chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu định lượng, nếu chưa có. Các chỉ tiêu chiến lược cần được phân rã cho các nhóm đối tượng thực thi cụ thể để đảm bảo tính khả thi của chiến lược và gửi cho các đơn vị trực tiếp chủ trì triển khai. 

Nguyên tắc “so sánh với quốc tế”: Ưu tiên các dữ liệu so sánh được với quốc tế, đặc biệt là dữ liệu từ các tổ chức quốc tế uy tín. Đơn vị quản lý lĩnh vực phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đề xuất những chỉ tiêu mới so sánh được với quốc tế, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

Kế hoạch hành động triển khai chiến lược nhằm chia nhỏ chiến lược theo từng giai đoạn, gắn mục tiêu cụ thể (chỉ tiêu chiến lược) cho từng giai đoạn đó, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị chủ trì thực hiện. Kế hoạch hành động triển khai chiến lược được xây dựng theo nguyên tắc “cụ thể, rõ trách nhiệm”.

Quý 1 hằng năm, đơn vị quản lý lĩnh vực chiến lược chủ trì xây dựng hoặc cập nhật, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động triển khai chiến lược thuộc đơn vị mình phụ trách. 

Đối với thời điểm cung cấp số liệu, tổng hợp số liệu thực thi chiến lược, các đơn vị quản lý lĩnh vực cung cấp số liệu chỉ tiêu chiến lược do đơn vị mình phụ trách cho Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông hoặc trên Hệ thống thông tin quản lý chiến lược (sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng), kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc “động, kịp thời” và “so sánh với quốc tế”.

Trước ngày 31/12, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông tổng hợp dữ liệu, đánh giá chung tình hình thực thi chiến lược các lĩnh vực, đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. Trường hợp chưa có số liệu chính thức vào thời điểm cung cấp số liệu theo yêu cầu, đơn vị có thể cung cấp số liệu tạm ước tính và cập nhật ngay khi có số liệu. 

  • Báo ictnews